Status prawny - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 

 

1. Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm) organem administracji rządowej na obszarze województwa zachodniopomorskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

  1. Wojewoda Zachodniopomorski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie działający w imieniu własnym w sprawach:
    1. wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
    2. wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
  2. komendant powiatowy (miejski) Policji,
  3. komendant komisariatu Policji.
2. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.
Komenda Miejska Policji w Szczecinie jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Miejski Policji w Szczecinie realizuje zadania określone w ustawach.
Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie określają:

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 11.08.2009
Data modyfikacji 08.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dział Prawny
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kowalik Referat Łączności i Informtyki
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Szynkiewicz
do góry