Skargi i Wnioski - Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Informacje nt. składania skarg i wniosków

Podstawa prawna
Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o:

 • art. 63 Konstytucji RP,
 • dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W myśl art. 227 k.p.a. przedmiotem SKARGI może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem WNIOSKU w rozumieniu art. 241 k.p.a. mogą być sprawy ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatywy zmierzające do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.
Sposoby wnoszenia skarg i wniosków
Skargi i wnioski można składać:

 • listownie na adres:

  Komenda Miejska Policji w Szczecinie
  Wydział Skarg i Wniosków
  ul. Kaszubska 35
  70 - 227  Szczecin,
 • osobiście - w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35, w dni robocze w godzinach 07.30 - 15.30,
 • faksem - na numer: +48 91 82 819 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres: kmpszczecin@sc.policja.gov.pl (załącznik nie może przekraczać 5 MB),
 • ustnie do protokołu - w Wydziale Skarg i Wniosków KMP w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35, w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00,

Funkcjonariusze Wydziału Skarg i Wniosków KMP w Szczecinie - działający w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie - przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności szczecińskiej Policji oraz udzielają informacji telefonicznie pod numerami +48 91 82 13 809, +48 91 13 817, +48 91 82 13 815.

WAŻNE:
Skarg i wniosków nie można składać telefonicznie.
Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy działu VIII ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.  

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
 • dokładny adres do korespondencji,
 • zwięzły opis zdarzenia.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

WAŻNE:
Skargi i wnioski w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą (art. 221 § 3 k.p.a.).

Informacja o przyjmowaniu obywateli w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie
przez członków kierownictwa służbowego lub upoważnione przez nich osoby

Członkowie kierownictwa KMP w Szczecinie w sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów w poniedziałki.
Na spotkanie należy umówić się osobiście w Wydziale Skarg i Wniosków KMP w Szczecinie lub telefonicznie pod numerem: +48 91 82 13 809 lub +48 91 82 13 817 w godz. 7.30 - 15.30.

Terminy obowiązujące w przypadku załatwiania skarg / wniosków
Organ właściwy do rozpatrzenia skargi / wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca (art. 237 § 1 k.p.a. i 244 § 1 k.p.a.).
Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania (art. 237 § 2 k.p.a.).
Powyższe terminy liczy się od daty wpływu skargi / wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji właściwej do załatwienia sprawy.

WAŻNE:

W przypadku, kiedy z treści skargi / wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę / wniosek do złożenia - w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania - wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi / wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).

W razie niemożności załatwienia skargi / wniosku organ właściwy powinien zawiadomić o tym wnoszącego, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz podając przyczyny zwłoki.
W przypadku, gdy jednostka Policji - wskazana przez skarżącego jako adresat - nie jest właściwa do jej rozpatrzenia, obowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ (art. 231 k.p.a.).

Rozpatrywanie skargi / wniosku

Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych realizowane jest na zasadach określonych przepisami działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepisy te zobowiązują adresata pisma do odpowiedniego jego zakwalifikowania na podstawie przedmiotu wnoszonej sprawy. Zanim organ zdecyduje się na załatwienie sprawy w trybie działu VIII k.p.a., powinien dokonać dokładnej analizy, czy jest to tryb właściwy, czy  przepisy szczególne nie przewidują innego trybu i czy jest organem właściwym do jej załatwienia. Przepis art. 231 k.p.a. nakłada bowiem obowiązek przestrzegania przez organy swojej właściwości oraz nadania skardze prawidłowego biegu. Organ nie może rozpatrzyć skargi poza zakresem swojej właściwości, bo byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do innego organu rozpatruje i załatwia, w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane.
Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie jego załatwienia - stanowiskiem organu. Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego.

WAŻNE:
W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 k.p.a.).

Metryczka

Data publikacji 18.12.2015
Data modyfikacji 08.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Szynkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Szynkiewicz KMP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Szynkiewicz

Nawigacja

do góry