Klauzula informacyjna - Ochrona danych osobowych - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie jest Komendant Miejski Policji w Szczecinie z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie, kod: 70-227;
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie: tel. 91 82 13 175, e-mail: iod.kmp.szczecin@sc.policja.gov.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej  Policji w Szczecinie są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;
4. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
6. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;
7. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;
8. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie przysługuje prawo żądania od Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 
9. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;
11. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Metryczka

Data publikacji 06.05.2018
Data modyfikacji 28.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Rymer
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Rymer
do góry